Elever som anhöriga med rättigheter

En inspirationsföreläsning utifrån Titti Schönbecks långa erfarenhet och tankar i mötet med barn, unga, som kallas osynliga, maskrosor, glömda eller ensamkommande.

Oavsett anhörigskap, oavsett ålder har varje elev rättigheter. Oavsett hur samhället är organiserat med stat, kommun, region, idéburen sektor behövs samverkan för att nå anhöriga barn tidigt i livet, innan de utvecklat egna problem. Främja hälsa och förebygga ohälsa – där ligger tyngdpunkten. Skolans ansvar och kompensatoriska uppdrag – att uppväga skillnader så eleven klarar sig bra och är trygg. Hur kan det gå till? Vilken kunskap, struktur och vilka rutiner kan behövas för att fånga upp barn/elever och för att vid behov orosanmäla?  

När du går från denna föreläsning är målet att du är inspirerad, stärkt i att du behövs och att du ska göra allt du kan för barn som anhöriga och deras rättigheter!

Titti Schönbeck, skolkurator, metodutvecklare, förebyggande arbete barn som anhöriga. Titti har arbetat som stödgruppsledare, skolkurator, utvecklingsledare, utbildare och rådgivare inom offentlig och idéburen sektor. Barnets rättigheter och vikten av delaktighet är den röda tråden oavsett uppdragsgivare. Barnet, ungdomen är i centrum.